شرکت تضامنی امیرعلی بهبهانی و شرکا
شماره ثبت: ۱۲۳۱۲۳۱۲۳ شماره جواز: ٢٧٣٥١٩

شماره حساب‌ها

بانک ملّي ايران، نام دارنده حساب شرکت تضامنی امیرعلی بهبهانی و شرکا
شماره حساب:
0110970351005
شماره شبا:
IR59-0170-0000-0011-0970-3510-05
بانک سپه، نام دارنده حساب شرکت تضامنی امیرعلی بهبهانی و شرکا
شماره حساب:
1177800636308
شماره شبا:
IR45-0150-0000-0117-7800-6363-08
بانک پارسيان، نام دارنده حساب شرکت تضامنی امیرعلی بهبهانی و شرکا
شماره حساب:
20100067900606
شماره شبا:
IR31-0540-1062-2010-0067-9006-06
بانک پاسارگاد، نام دارنده حساب شرکت تضامنی امیرعلی بهبهانی و شرکا
شماره حساب:
359-8100-12566518-1
شماره شبا:
IR28-0570-0359-8101-2566-5181-01
بانک سامان، نام دارنده حساب شرکت تضامنی امیرعلی بهبهانی و شرکا
شماره حساب:
808-40-48828500-1
شماره شبا:
IR15-0560-0808-0404-8828-5000-01
بانک شهر، نام دارنده حساب شرکت تضامنی امیرعلی بهبهانی و شرکا
شماره حساب:
100806707112
شماره شبا:
IR98-0610-0000-0010-0806-7071-12
بانک صادرات، نام دارنده حساب شرکت تضامنی امیرعلی بهبهانی و شرکا
شماره حساب:
0109792821001
شماره شبا:
IR71-0190-0000-0010-9792-8210-01
بانک ملت، نام دارنده حساب شرکت تضامنی امیرعلی بهبهانی و شرکا
شماره حساب:
5632917149
شماره شبا:
IR71-0120-0000-0000-5632-9171-49
شماره کارت:
6104-3377-5096-2712